Endelig dagsorden til Generalforsamling den 4. marts 2017 Udskriv
Af Bestyrelsen   

Herunder den endelige dagsorden til Generalforsamlingen den 4. marts kl 13.00 der afholdes hos:

KIES Efterskole
Julius Andersvej 25
2450 København SV

Før Generalforsamlingen vil der være fremvisning af Hafnia Hallen.
Dem der ønsker at deltage, kan komme der kl. 12.00

I forbindelse med Generalforsamlingen, er klubben vært for en frokost

 

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

7. Indkomne forslag (forslag og bestyrelsens kommentare kan se inde i opslaget)

· Ændring af vedtægter

· Forslag om kontingent for studerende

· Deltagelse på træningsenhed kræver ekstra egenbetaling (fra 1.4-2017)

· Faste Ledere i klubben holdes kontingetfri (fra 1.4 2017)

· Opgør med ”gratis” arbejdskraft

· Eksterne trænere, der privatbookes med økonomisk aftale, forbydes i klubbens tildelte haltider i Hafnia Hallen (pr. 1.4 2017)

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af Bestyrelse


På valg for 2 år er:

· Michael Kristensen (modtager genvalg)

· Mark Holst Pedersen (modtager genvalg)

· Lene Hammer (modtager ikke genvalg) – Evt. nyt medlem skal vælges istedet

Der er i den forgangne periode faldet nogle medlemmer fra, hvorfor disse pladser skal fyldes op for 1 år:

· Simon Muff er udtrådt – Nini Reeler er indtrådt istedet

· Nina Christiani er udtrådt – Bestyrelsen indstiller Anneka Hastings

· Sandra Tolstoy udtræder – Bestyrelsen indstiller Katrine Sand Hansen

· Evt. nyt medlem til bestyrelsen

 

10. Valg af suppleant – Bestyrelsen indstiller Sandra Tolstoy og Charlotte Præst

11. Valg af revisor – Bestyrelsen indstiller Toke Hjælmsø Madsen

12. Nedsættelse af udvalg

13. Eventuelt

 

1. Ændring af vedtægter
Forslag fra Bestyrelsen

Pt. er det ikke muligt at framelde sig på Cph Beach hjemmeside, når man ført har oprettet sig som medlem.
Derfor spammer vi en masse ikke-medlemmer, hver gang vi sender fælles mail ud.

Derudover er det administrativt tungt at skulle udsende disse mails, da det kun er ganske få der kender teknikken bag.

Bestyrelsen forslår derfor, at vi ændre vedtægternes §8 jf. nedenstående:

§ 8 siger idag:
Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal ske pr. email til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel.

Dette ændres til:
Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal ske via opslag på hjemmesiden med mindst 1 måneds varsel.

2. Forslag om kontingent for studerende
Forslag fra Kamille Lauritsen

Mit forslag er, at der skal indføres et kontingent for studerende. Fx på 1200 kr. vs. de 1650.

Da jeg selv var studerende betød det meget, at det var muligt at nedsætte mit kontingent til 1200 kr. ved at tage frivilligtimer. Når den mulighed er fjernet, så synes jeg, det kunne være rigtig fint, at der er en kontingent-mulighed for studerende, der tager højde for SU-økonomi.

Bestyrelsen støtter ikke op om forslaget.

Vi har meget stor empati og forståelse for den økonomiske situation man sidder med som studerende, men en mulighed for at betale et ’Studie kontingent” vil betyde, at der skal bruges kræfter på at administrere ordningen, herunder kontrollerer ægtheden, hos de medlemmer der købe det.
Denne administrative byrde ønsker vi ikke at lægge på vores frivillige kræfter i bestyrelsen.

Vi vil dog gerne opfordre de studerende til at melde sig til Event- eller Ungdomsudvalget, der jævnligt har trænings- eller pop-up arrangementer, hvor det er muligt at tjene lidt på at vise sporten frem for andre.

3. Deltagelse på træningsenhed kræver ekstra egenbetaling (fra 1.4-2017)
Forslag stillet af Martin Olafsen

Motivation:

· Behov for at synliggøre hvilke medlemmer der træner eller bare booker

· Transparens mellem cost/benefit samt trænende/ikke trænende medlemmer

· Færre indendørs banetider fordrer et marked der matcher udbud & efterspørgsel

· Kommende forretnings år er usikkert. Derfor skal klubben økonomisk kunne navigere og reagere hurtigt på andet end medlemskontingent

Optages man på en træningsenhed afkræves et gebyr fastsat af bestyrelsen.

Spillere udtaget til flere træningsenheder kan afkræves flere gebyrer. Elitechef, sportsudvalg og bestyrelse fastsætter rater for forskellige enheder.

Bestyrelsen støtter ikke op om forslaget.

Bestyrelsen har den ambition, at være Københavns bedste beachvolley klub.
Når vi får mindre banetid, og risikerer at konkurrerer med andre klubber, vil Cph Beach profilerer sig på, at være klubben hvor man finder de bedste trænere og den bedste mulighed for at dygtiggøre sig.
Derfor er et kontingent i Cph Beach incl. Gratis træning.
Ønsker man herudover at booke baner, vil det naturligvis være muligt gennem vores bookingsystem.

 

4. Faste Ledere i klubben holdes kontingetfri (fra 1.4 2017)
Forslag fra Martin Olafsen.

Motivation:

· Belønne værdiskabende ledere i klubben

· Motivere ledere i klubben og sikre kvalitet i funktioner ved længere forpligtigelser i samme funktioner

Ledere der enten kontraktsligt eller ved valg besidder tunge poster i en +1 årig periode kontraktsligt, holdes kontingent fri.

Kontingentet tilbagebetale med tilbagevirkende kraft indtil lederen har været tilknyttet et år. Derefter holdes lederen kontingentfri fremadrettet.

Skiftes platform (eks. man stopper som bestyrelsesmedlem og starter som langtidsforpligtiget træner) kan ancienniteten fastholdes.

Kommer der afbræk i en leders funktion skal +1 års anciennitet optjenes igen i en funktion for at optjene frit kontingent.

Dette gælder for:

· Klubbens bestyrelse; eksklusivt suppleanter. Træder en suppleant ind i bestyrelsen kan disse opgraderes om de lever op til +1 års funktion.

· Sportschefer eller elitechefer

· Trænere


Bestyrelse kan efter skøn og arbejdsbyrde udpege medlem(er) ad-hoc fra arbejdstunge udvalg efter ovenstående rammer.

Se Bestyrelsens kommentarer under det næste forslag

5. Opgør med ”gratis” arbejdskraft
Forslag fra Lene Hammer.

Vi har et korps af kernefrivillige, der bruger tid og kræfter i deres fritid, så klubben kan fungerer.

Der er her tale om frivillige der besidder større udvalgsposter, og udfører planlægning´s og driftmæssige opgaver til fordel for alle klubbens medlemmer.

For at bevare deres motivation, foreslår jeg flg. frivillighedsfordele:

Bestyrelsen (23.100)
Op til 7 bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter holdes kontingenfri.(suppleanterne kun såfremt deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.)

Sportsudvalget (9.900)
2 medlemmer holdes kontingentfri
Op til 2 medlemmer gives 50% rabat på kontigent

Festudvalget (3.000)
Deltager gratis i alle festudvalg arrangementer, incl. Fri bar til eget brug ved fester

Ungdomsudvalget (6.600)
Formand holdes kontingentfri
Op til 2 medlemmer gives 50% rabat på kontingent

Eventudvalget (3.300)
Formand holdes kontingentfri

Facilitetsudvalget (6.600)
Op til 2 medlemmer holdes kontingentfri

Turneringsudvalget (6.600)
Formand holdes kontingentfri
Op til 2 medlemmer gives 50% rabat på kontingent

Da det er de samme personer, der sidder på mange af posterne pt. Vil den samlet udgift med nuværende kontingent blive max. 59.100,-

Bestyrelsen støtter op om forslagene om kontingentreduktion eller anden fordel ved at være kernefrivillig*

Bestyrelsen synes godt om Martin´s forslag mht. at den kernefrivilliges funktion skal være i +1 år
Ligeledes vil det være nemt at tilrette, hvis GF vedtog, at ”Bestyrelsen efter skøn og arbejdsbyrde udpegede medlemmer”

Bestyrelsen synes godt om Lene´s forslag, da vedtagelsen af det på GF ville give gennemsigtighed for alle.

Bestyrelsen ser derfor gerne, at begge forslag diskuteres på Generalforsamlingen og vedtages / afvises.

*Ordet kernefrivillig kommer af, at bestyrelsen ser medlemmerne delt i 4 kategorier:

1. Medlemmer (pay&play).
Det er medlemmer, der betaler deres kontingent, men ikke har tid / lyst eller overskud til at hjælpe i klubben.

2. Frivillige der byder ind på klubfællesskabet.
Det er medlemmer der hjælper ved stævner, opstartsdag, div, faciliteter mm.
Disse medlemmer belønner klubben med mad/drikke ifbm Arrangementerne og ekstraordinære gode tilbud (fx kunne frivillige ved stævnerne i år købe Bliz solbriller til ½ pris). Planen er også fortsat, at belønne disse frivillige ved at holde specielle arrangementer / fester for disse medlemmer

3. Kernefrivillige
Det er medlemmer der løfter større planlægnings og driftmæssige opgaver, og som bruger en stor del af deres tid i klubben på, at få det hele til at fungerer, så vi alle kan spille beachvolley.
Disse medlemmer vil bestyrelsen gerne belønne med en kontingentreduktion eller en anden fordel, som er udover det som de alm frivillige får.

4. Lønnet medhjælp
Det er medlemmer, der påtager sig en forpligtigelse som trænere, eventtræner, elitechef eller lign.
Fælles for disse er, at de bliver betalt for den forpligtigelse de har påtages sig, jf. SKAT´s retningslinier.

6. Eksterne trænere, der privatbookes med økonomisk aftale, forbydes i klubbens tildelte haltider i Hafnia Hallen (pr. 1.4 2017)
Forslag stillet af Martin Olafsen

Motivation:

· Behov for at klubben med endnu mindre haltid ikke konkurrerer med sig selv

· Behov for at samlebeachvolley aktivitet under en platform

· Problemer forbundet med sort økonomi og videresalg af kommunale træningsfaciliteter


Klubben har behov for at samle sine medlemmer og aktiviteter under én platform af hensyn til halfordeling.

Kommunen skal se klubben som en fælles og stærk enhed for at prioritere denne. Man kan ikke tillade at benytte foreningstildelte tider til økonomisk gevinst.

Bestyrelsen støtter ikke op om forslaget af flere årsager.

Overordnet set, ønsker bestyrelsen ikke at bruge frivillige kræfter, på at administrere hvad vores medlemmer laver på banerne, når de har booket en sådan.

Når 4 medlemmer, eller flere, booke en bane for at selvtræne, mener bestyrelsen at en vores fornemmeste opgave er lykkes: At skabe motivation og lyst til at dygtiggøre sig.
Så længe klubben kun kan tilbyde et enkelt træningspas om ugen, syntes Bestyrelsen ikke, at vi på nogen måde skal stille os i vejen for de medlemmer der ønsker at selvtræne. Med eller uden træner.

Dertil kommer, at de medlemmer der selvtræner, typisk er meget engageret medlemmer, og de færdigheder de opbygger ved egen træning, får de øvrige medlemmer også glæde af, både ifbm træning og spil.

Ingen kommentarer
Kun medlemmer af klubben kan tilføje kommentarer - du skal være logget ind for at tilføje en kommentar.

J! Reactions 1.09.02 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Sidst opdateret ( mandag 27. februar 2017 )© 2018 Copenhagen Beachvolley